วิธีการเลี้ยงลูก ตามศาสนาอิสลาม

วิธี การ เลี้ยง ลูก ใน อิสลาม – วิธีการเลี้ยงลูก ตามศาสนาอิสลาม

วิธี การ เลี้ยง ลูก ใน อิสลาม – การอบรมเลี้ยงดูลูกนั้นจะต้องมีผู้ที่เข้ามาดำเนินการต่อหลักสูตร และใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือพ่อแม่หรือผู้ปกตรอง ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูลูก ๆ จึงต้องเริ่มจากการหาพ่อและแม่หรือผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติในการเลี้ยงลูก ผู้ที่จะเข้ามาใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้การอบรมบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราไม่ต้องคาดหวังการเลี้ยงลูกที่ดีจากพ่อแม่ที่ไม่อยู่ในร่องในรอยของอิสลาม พ่อแม่ที่ไม่ละหมาดหรือไม่มีความรู้ในคำสอนอิสลามแม้แต่พื้นฐานเลย ฉะนั้น ก่อนที่จะกล่าวถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเลี้ยงลูก จำเป็นต้องกล่าวถึงคุณสมบัติมาตรฐานของพ่อแม่ผู้ปกครองเสียก่อน ต่อไปนี้คือคุณสมบัติพื้นฐานของพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงลูกให้ได้ผลตามคำสอนอิสลาม

วิธีการเลี้ยงลูกในอิสลาม มีความรู้ความเข้าใจในคำสอนอิสลาม ความรู้ความเข้าใจอิสลามในที่นี้หมายถึงการรับรู้คำสอนอิสลามได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ เมื่อพ่อแม่เข้ามาอบรมเลี้ยงดูลูก ๆ พ่อแม่ไม่เพียงต้องมีความรู้วิธีการเลี้ยงลูกทางกายภาพจากหมอเท่านั้น แต่ยังต้องมีความรู้อิสลามที่ถูกต้องที่จะต้องถ่ายทอดให้กับลูกเพื่อให้กลายเป็นวิถีชีวิตที่ครอบคลุมทุกด้านให้กับลูก นอกจากนี้ยังมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการต่าง ๆ ของการอบรมเด็กในทรรศนะของอิสลามอีกด้วยพ่อแม่มากมายที่ผู้เขียนเห็นได้ฝากความหวังในเรื่องนี้ไว้ที่โรงเรียนศาสนานี่เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรเลยที่พ่อแม่จะทำความรู้ความเข้าใจในคำสอนอิสลามที่ถูกต้อง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอิสลามให้ความสำคัญกับความรู้อย่างที่สุด ดังนั้น เรื่องการอบรมเลี้ยงดูลูก ซึ่งเป็นเรื่องการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะนำความเข้มแข็งมาสู่ประชาชาติอิสลามอิสลามจึงได้วางแบบอย่างแนวทาง ลำดับขั้นตอนความสำคัญไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมนี่เป็นความรู้ที่พ่อแม่จะต้องขวนขวายให้ได้มาเป็นทุนเริ่มต้น พ่อแม่ที่มีความเข้าใจอิสลามอย่างลึกซึ้งย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการอบรมเลี้ยงดูลูก ๆ

วิธีการเลี้ยงลูกในอิสลาม ความอิคลาศ ความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ การเลี้ยงลูกให้ได้ผลนั้น มิใช่ให้ได้ผลตามที่เราคิดกันเอาเอง แต่เป็นการให้ได้ผลตามมาตรฐานของอัลลอฮ ซุบฮานะฮ วะ ตะอาลา ดังนั้น การเลี้ยงลูกในอิสลามให้ได้ผล เป็นการกระทำที่มุ่งแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ ซุบฮานะฮ วะ ตะอาลา ด้วยเหตุนี้ พื้นฐานแรกที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูลูก ๆ ก็คือ ความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) ที่มีต่อซุบฮานะฮ วะ ตะอาลา นั่นก็คือการทำการงานทั้งหมดเป็นไปเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากซุบฮานะฮ วะ ตะอาลา เท่านั้น

วิธีการเลี้ยงลูกในอิสลาม ความตักวา ความยำเกรงต่ออัลลอฮ คำว่า ตักว่า มักมีผู้แปลในภาษาไทยว่า ความยำเกรงต่อ

ความตักวา – ความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ านะฮ วะ ตะอาลา แม้ว่าเป็นการแปลที่ใช้ได้ แต่คำว่าตักวามีความหมายกว้าง คำนี้ให้ความหมายว่า การรับรู้ถึงการมองดูอยู่ของ ต่ออัลลอฮฺ านะฮ วะ ตะอาลา จนกระทั้งทำให้มีความยำเกรงพระองค์ ส่งผลให้เป็นคนที่ออกห่างจากความชั่วพร้อม ๆ กับทำการงานที่ดี ทั้งในที่ลับและที่เปิดเผย ฉะนั้น ตักวา เป็นการสะท้อนการกระทำของมนุษย์ด้วยการเชื่อมโยงกับพระผู้สร้างนั่นเองเป็นการสะท้อนความศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตทีเป็นจริงของมนุษย์

วิธีการเลี้ยงลูกในอิสลาม มีสำนึกรับผิดชอบ อิสลามย้ำถึงการที่มนุษย์ทุกคนมี “ปฏิสัมพันธ์” กับสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสายสัมพันธ์ต่างๆ ไม่ว่าระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า มนุษย์กับมนุษย์ หรือกับสิ่งต่างๆ เรียกว่า ‘อมานะฮฺ’ หรือพันธสัญญา ซึ่งเป็นการมอบหมายภารกิจจากพระเจ้า
การมีสำนึกรับผิดชอบหรือการตระหนักถึงอมานะฮฺจึงเป็นเรื่องใหญ่ ความสำนึกเช่นนี้หากเกิดกับใครทำให้คนๆนั้นสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติอมานะ ฮฺที่เขามีต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าต่อพระเจ้า ต่อมนุษย์ หรือต่อสรรพสิ่งต่างๆได้ครบถ้วน การ มีอมานะฮฺจึงไม่ได้มีเฉพาะระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังมีระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน ผู้เขียนได้พบเห็นคนที่เคร่งครัดในเรื่องปฏิบัติศาสนกิจหลายๆคน แต่ขาดสำนึกรับผิดชอบในอมานะฮฺที่มีต่อคนอื่น ซึ่งทำให้เขาถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่อาจไว้วางใจให้ทำอะไรได้ และมีภาพลักษณ์ที่ขาดความน่าเชื่อถือ คนมีสำนึกรับผิดชอบต่ออมานะฮฺของตนนั้นจะเปลี่ยนจากคนที่เกียจคร้านกลายเป็นคนขยันขึ้นมาได้ เวลา นัดใครก็พยายามมาให้ตรงเวลา เวลารับปากใครก็พยายามทำให้ลุล่วง หากทำไม่ได้ก็รีบแจ้งล่วงหน้า ในที่สุดกลายเป็นคนที่ได้รับความเชื่อถือ ดูสง่า มีบุคลิกภาพที่ดีคน เป็นพ่อเป็นแม่ต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนมี อมานะฮฺอยู่ นี่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้งานการอบรมลูกๆขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี

เนื่องจากเด็ก ๆ มักจะเอาแต่ใจตัวเอง บางครั้งยังขาดการใช้เหตุผลสิ่งเหล่านี้มักกระตุ้นอารมณ์โกรธของพ่อแม่ผู้ปกครองได้ง่าย ดังนั้น การรู้จักยับยั้งจากความโกรธการฝึกฝนให้เป็นคนอดทนอดกลั้น การรู้จักให้อภัยจึงเป็นเรื่องพื้นฐานของพ่อแม่ผู้ปกครอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *