วิธีเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น

วิธีเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น

วิธีเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น – หลาย ๆ คนสงสัยกันว่าทำไมเด็กญี่ปุ่นถึงนิสัยดี โตขึ้นมาเป็นเด็กน่ารัก อีกทั้งหนังสือเลี้ยงลูกของญี่ปุ่นก็ยังได้รับความนิยมมาก ๆ เรามาดูกันว่าวิธีการเลี้ยงแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นมีลักษณะยังไงบ้าง

วิธีการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นวิธีแรก เลี้ยงลูกให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ในความเป็นไปได้ คนญี่ปุ่นมักจะให้ลูกได้สัมผัสกลิ่นดินกลิ่นทรายและใกล้ชิดกับธรรมชาติ จึงนิยมเลี้ยงลูกอยู่นอกเมืองมากกว่าการมีบ้านอยู่ในเมืองใหญ่ โดยพ่อแม่จะเป็นคนเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาในวัยเด็กได้อย่างคุ้มค่า ได้มีเพื่อนเล่นในวัยเดียวกัน ทำให้เด็กมีความผูกพันกับชุมชน ไม่ถูกสังคมเมืองหล่อหลอมจนเกิดโรคไม่รู้จักความลำบากหรือหลงใหลในวัตถุเร็ว และแตกต่างจากเด็กที่ต้องอาศัยอยู่ในตัวเมืองซึ่งจะเกิดความเครียดและมีความกดดันมากกว่า

วิธีการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นวิธีที่สอง สร้างจิตสำนึกให้ลูกเห็นความสำคัญประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนเมื่อเด็กมีความผูกพันกับชุมชนที่อยู่แล้ว การสร้างให้ลูกรู้จักจิตสาธารณะถือเป็นการกล่อมเกลานิสัยให้ลูกรู้จักหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมกันทำได้ตั้งแต่เล็ก สอนให้ลูกได้เห็นว่าหากทุกคนได้ร่วมกันทำก็จะช่วยให้งานด้านต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เมื่อส่วนรวมได้ประโยชน์ ความสุขเหล่านั้นก็จะสะท้อนกลับมาสู่ครอบครัวได้เช่นกัน

วิธีการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นวิธีที่สาม การตรงต่อเวลา ในประเทศญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลา และกิจการใหญ่นั้น ๆ ต่างก็บริหารจัดการเวลาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การเดินรถไฟของญี่ปุ่นทั้งแบบชินคันเซ็นหรือแบบโลคอล หรือแม้แต่รถประจำทาง ที่มีการวางกำหนดเวลาที่แน่นอน การสร้างสิ่งแวดล้อมเหล่าได้เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันของเด็ก ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ กลายเป็นคนเห็นคุณค่าของ “เวลา” ไปโดยปริยาย

วิธีการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นวิธีที่สี่ ไม่มีการปกป้องเมื่อลูกทำผิดสิ่งที่พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นตักเตือนลูกในทันที เมื่อพบว่าลูกไปสร้างความเสียหาย สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจ หรือละเมิดผู้อื่น และหาทางให้ลูกหยุดพฤติกรรมดังกล่าวให้ได้ โดยเน้นต่อการอบรมสั่งสอนให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดี มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

วิธีการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นวิธีที่ห้า ให้กำลังใจลูก นอกจากการเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยเคร่งครัดอยู่ในอันดับต้น ๆ แล้ว ในอีกด้านหนึ่งสำหรับการแข่งขันด้านวิชาการของเด็ก ๆ  เพื่อที่จะได้สอบเข้าโรงเรียนดี ๆ มหาวิทยาลัยดี ๆ เพื่อให้มีการงานดี ๆ ในอนาคตนั้น ส่งผลทำให้เด็กเกิดความเครียด จนทำให้มีอัตราการฆ่าตัวตายต่อปีสูงมาก ดังนั้นการเลี้ยงดูเด็กในยุคนี้ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเครียดต่าง ๆ อยู่รอบตัว พ่อแม่จึงใช้วิธีการให้กำลังใจลูก ๆ เข้าใจธรรมชาติของเด็กว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกคน และปล่อยให้เด็กได้มีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ นอกจากการบังคับให้ลูกเรียนอย่างเดียว เช่น รู้จักช่วยเหลือสังคม หรือคนรอบข้าง เป็นต้น

วิธีการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นวิธีที่หก ไปโรงเรียนเอง เด็กจะถูกฝึกให้เดินไป-กลับโรงเรียนเอง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาทั้งที่เป็นโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล ผู้ปกครองส่วนใหญ่หากจะรับหรือส่งลูก ก็มักจะใช้ขนส่งมวลชนมากกว่าจะใช้รถส่วนตัว เนื่องจากทางญี่ปุ่นต้องการที่จะปลูกฝังเด็กมีวินัยในเรื่องการตรงต่อเวลา เพราะถ้าเพื่อนคนไทยช้าก็จะทำให้เพื่อนๆ คนอื่นรอนาน เนื่องจากเด็กๆ ในละแวกเดียวกันจะเดินทางไปโรงเรียนพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ยังสร้างความรับผิดชอบ เพราะเด็กที่โตกว่าจะมีหน้าที่ดูแลน้องๆ ทั้งไป และกลับ สอนให้รู้จักความสามัคคี การทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความสัมพันธ์ของเด็กๆ ในชุมชน ทั้งนี้ ยังเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องจราจร เนื่องจากพ่อแม่ไม่ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียน สำหรับเด็กไทยก็มีอยู่บางที่ พ่อแม่ปล่อยให้ลูกไปโรงเรียนเอง เพราะอุปสรรคด้านการเดินทางเป็นหลัก